Regulamin

Warunki sprzedaży

Artykuł 1 – Definicje

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „CGV”) oferowane są przez firmę CHILLY SELLERS pod numerem 904435591 , której siedziba znajduje się pod adresem 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS . (dalej „ KIMELOU ”).

Następnie wyznaczymy:

„Witryna”: witryna „ https://kimelou.com ” i wszystkie jej strony stanowią wyłączną własność Spółki.

„Produkty” lub „Usługi”: wszystkie produkty (materiały) i usługi (usługi), które można kupić lub subskrybować w Witrynie.

„Sprzedawca”: KIMELOU , osoba prawna lub fizyczna oferująca swoje Produkty lub Usługi w Witrynie.

„Klient”: użytkownik Internetu, indywidualny lub profesjonalny, dokonujący zakupu Produktu(ów) lub Usługi(ów) w Witrynie.

„Konsument” zgodnie z definicją zawartą w artykule wstępnym Kodeksu konsumenckiego: „każda osoba fizyczna, która działa w celach nie mieszczących się w zakresie jej działalności handlowej, przemysłowej, rzemieślniczej lub liberalnej

Internauta odwiedzający Stronę i zainteresowany Produktami i Usługami oferowanymi przez Sprzedawcę proszony jest o uważne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, ich wydrukowanie i/lub

zapisać na trwałym nośniku, przed złożeniem zamówienia w Serwisie.

Klient potwierdza zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami i akceptuje je w całości.

Artykuł 2 – Zastosowanie Ogólnych Warunków i celu Strony

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków w dowolnym momencie poprzez publikację ich nowej wersji na Stronie.

Ogólne Warunki mające zastosowanie do Klienta obowiązują w dniu złożenia zamówienia na Stronie.

Informacje prawne dotyczące hosta i wydawcy Witryny, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz warunków korzystania z Witryny znajdują się w ogólnych warunkach użytkowania, informacjach prawnych i karcie danych tej Witryny.

Ta witryna oferuje sprzedaż internetową kosmetyków do depilacji woskiem oraz akcesoriów.

Strona jest ogólnodostępna dla wszystkich Klientów. Nabycie Produktu lub Usługi oznacza akceptację przez Klienta całości niniejszych Ogólnych Warunków, co jednocześnie potwierdza ich pełne zapoznanie się. Akceptacja ta może polegać na przykład w przypadku Klienta na zaznaczeniu pola odpowiadającego zdaniu akceptacji niniejszych Ogólnych Warunków, zawierającemu na przykład słowa „Oświadczam, że przeczytałem i zaakceptowałem wszystkie ogólne warunki Witryny”. Zaznaczenie tego pola będzie równoznaczne z własnoręcznym podpisem Klienta.

Akceptacja niniejszych Ogólnych Warunków zakłada po stronie Klientów posiadanie niezbędnej do tego zdolności prawnej. Jeżeli Klientem jest osoba małoletnia lub nie posiadająca tej zdolności do czynności prawnych, oświadcza, że ​​posiada upoważnienie opiekuna, kuratora lub jego przedstawiciela ustawowego.

Klient uznaje wartość dowodową automatycznych systemów rejestrujących Sprzedawcy i o ile nie przedstawi dowodu przeciwnego, zrzeka się prawa do ich kwestionowania w przypadku sporu.

Każde Zamówienie na Produkty oznacza bezwarunkową akceptację przez Klienta oraz pełne i całkowite przestrzeganie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, które mają pierwszeństwo przed jakimkolwiek innym dokumentem: katalogami, reklamami, zawiadomieniami, chyba że Spółka wyraźnie zgodziła się inaczej.

Artykuł 3 – Obsługa klienta

Obsługa klienta w tej Witrynie jest dostępna za pośrednictwem poczty elektronicznej pod następującym adresem: „ contact@kimelou.com ” za pomocą formularza lub pocztą na adres wskazany w informacjach prawnych. Klient zobowiązany jest podać w wiadomości e-mail swoje imię, nazwisko, przedmiot żądania oraz numer swojego Zamówienia.

W przypadku jakichkolwiek zapytań zawodowych (partnerstwo, media, propozycja kontraktu) ze Spółką można się skontaktować wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem contact@kimelou.com .

Artykuł 4 – Sposób składania zamówień i opis procesu zakupowego

Oferowane Produkty i Usługi to te, które pojawiają się w katalogu opublikowanym na Stronie. Do każdego produktu dołączony jest opis sporządzony przez Sprzedawcę na podstawie opisów dostarczonych przez dostawcę.

Zdjęcia znajdujące się na Stronie nie mają charakteru umownego i mogą znacznie różnić się od fotografowanych modeli. Różnice te wynikają z ustawień różnych ekranów i kamer, oświetlenia produktu, kąta fotografowania itp.

Poniżej definiujemy jako „Koszyk” przedmiot niematerialny skupiający wszystkie Produkty lub Usługi wybrane przez Klienta Strony do zakupu poprzez kliknięcie tych elementów. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wyboru Produktu, który(-ów) chce zamówić poprzez dodanie go do swojego „Koszyka”, którego zawartość może w każdej chwili modyfikować.

 1. Klient składa Zamówienie za pośrednictwem Strony: Klient rejestruje i zatwierdza Zamówienie na Stronie.
 2. W celu złożenia Zamówienia w Serwisie Klient samodzielnie wybiera jeden lub więcej Produktów z katalogu Serwisu, klikając przycisk „do koszyka”. W zakładce „Koszyk” Klient ma możliwość sprawdzenia szczegółów swojego Zamówienia i poprawienia ewentualnych błędów przed jego zatwierdzeniem.
 3. Na stronie „Informacje” Klient musi podać swoje dane kontaktowe. Może zdecydować się na śledzenie swojego Zamówienia drogą e-mailową, zaznaczając wymagane pole.
 4. Na stronie „Dostawa” Klient musi wybrać oferowaną mu metodę wysyłki.
 5. Na stronie „Potwierdzenie” Klient musi podać swoje dane bankowe oraz adres rozliczeniowy. Klient ma także możliwość wpisania kodu promocyjnego, jeżeli taki posiada.
 6. Pojawi się pełne podsumowanie Zamówienia. Klient ma możliwość modyfikacji wszystkich elementów Zamówienia przed jego finalizacją. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy dotyczące Zamówienia, Produktów i danych kontaktowych.
 7. Sprzedaż zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta Zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zakończ zamówienie”, zaakceptowania Ogólnych Warunków Sprzedaży oraz dokonania płatności na wybranych przez siebie warunkach. Prawo odstąpienia od umowy.

Data zatwierdzenia Zamówienia odpowiada dacie otrzymania płatności gotówkowej całkowitej ceny wraz z należycie zaksięgowanym podatkiem.

Artykuł 5 – Cena i warunki płatności

O ile nie zaznaczono inaczej, ceny podane w katalogu są cenami rozumianymi w euro, ze wszystkimi podatkami (TTC), z uwzględnieniem podatku VAT obowiązującego w dniu złożenia zamówienia i bez doliczania kosztów przetwarzania i wysyłki.

KIMELOU zastrzega sobie prawo do przeniesienia jakiejkolwiek zmiany stawki podatku VAT na cenę Produktów lub Usług. Sprzedawca zastrzega sobie także prawo do zmiany cen w dowolnym momencie. Jednakże cena widniejąca w katalogu w dniu złożenia zamówienia będzie jedyną obowiązującą Klienta.

Klient może złożyć zamówienie na tej Stronie i zapłacić kartą kredytową, Bancontact, Apple Pay lub Paypal. Płatności kartą kredytową realizowane są przy użyciu bezpiecznych transakcji udostępnianych przez dostawcę platformy płatności internetowych.

Niniejsza Strona nie ma dostępu do żadnych danych dotyczących środków płatniczych Klienta. Płatność następuje bezpośrednio do rąk banku lub dostawcy usług płatniczych otrzymującego płatność od Klienta. W przypadku płatności przelewem terminy dostawy określone w artykule „Dostawy” niniejszych Ogólnych Warunków zaczynają biec dopiero od dnia faktycznego otrzymania płatności przez Sprzedawcę, przy czym ten ostatni jest w stanie przedstawić dowód. za wszelką cenę. Dostępność Produktów wskazana jest na Stronie, w karcie opisu każdego Produktu.

KIMELOU archiwizuje zamówienia i faktury na niezawodnym i trwałym nośniku stanowiącym wierną kopię. Skomputeryzowane zapisy będą uznawane przez strony za dowód komunikacji, zamówień, płatności i transakcji pomiędzy stronami.

Artykuł 6 – Dostawy

Koszty dostawy zostaną wskazane Klientowi przed dokonaniem płatności. Witryna nie ma ograniczeń geograficznych w zakresie dostawy, zamówienia mogą być wysyłane w dowolne miejsce na świecie. Terminy dostaw podane przy składaniu zamówienia mają charakter wyłącznie informacyjny i zależą od ewentualnych opóźnień w usługach pocztowych lub innych szczególnych przypadków uniemożliwiających dostawę (wydarzenia, zła pogoda itp.).

W przypadku dostawy Produktu poza terytorium Unii Europejskiej oraz na Francuskie Terytoria Zamorskie Klient oświadcza, że ​​jest importerem Produktu i przyjmuje do wiadomości, że w takim przypadku Sprzedawca może fizycznie nie być w stanie udzielić mu dokładnych informacji od całkowitej kwoty kosztów związanych z cłami i formalnościami lub podatkami importowymi obowiązującymi w kraju, do którego żądana jest dostawa Produktu.

O ile w Serwisie podczas składania zamówienia lub w opisie zamawianych Produktów nie wskazano inaczej, Sprzedawca w każdym przypadku zobowiązuje się do dostarczenia Produktów w terminie maksymalnie trzydziestu (30) dni od dnia zawarcia umowy z Klientem Konsumentem.

W przypadku dostawy ręcznej Klient może odmówić przyjęcia przesyłki w momencie doręczenia, jeżeli zauważy nieprawidłowości w dostawie (uszkodzenie, brak Produktu na dowodzie dostawy, uszkodzone opakowanie, zepsute Produkty itp.); wszelkie nieprawidłowości Klient musi wówczas wskazać na dowodzie dostawy w formie odręcznych zastrzeżeń z podpisem Klienta. Aby skorzystać z prawa do odmowy, Klient musi otworzyć uszkodzoną lub wadliwą paczkę w obecności przewoźnika i poprosić go o odebranie uszkodzonego towaru. Klient po dostarczeniu do skrzynki pocztowej zobowiązuje się do niezwłocznego sprawdzenia przesyłki i skontaktowania się z obsługą KIMELOU w przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości. W przypadku niezastosowania się do tych wymagań Klient nie będzie mógł skorzystać z przysługującego mu prawa odmowy, a Sprzedawca nie będzie miał obowiązku uwzględnienia żądania Klienta w zakresie skorzystania z przysługującego mu prawa odmowy.

Jeżeli przesyłka Klienta zostanie zwrócona do Sprzedawcy pocztą lub za pośrednictwem innych operatorów pocztowych, Sprzedawca po otrzymaniu zwracanej przesyłki skontaktuje się z Klientem i zapyta go, jakie działania podjąć w związku ze złożonym zamówieniem. Jeżeli Klient przez pomyłkę odrzucił przesyłkę, może zażądać jej zwrotu po opłaceniu w pierwszej kolejności kosztów pocztowych nowej przesyłki. Koszty przesyłki pocztowej należy uiścić nawet w przypadku zamówień, dla których przy składaniu zamówienia koszty wysyłki były bezpłatne.

W przypadku wystąpienia błędu w dostawie lub wymianie (jeżeli przysługuje prawo odstąpienia od umowy, czyli Klientem jest Konsument, a zawarta umowa nabycia Produktu lub Usługi dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy), każdy produkt podlegający wymianie lub zwrotowi musi zostać zwrócony Sprzedającemu w całości i w idealnym stanie. Jakakolwiek wada powstała na skutek nieuwagi lub błędnego manewru Klienta nie może być przypisana Sprzedawcy.

Ewentualne opóźnienie w dostawie w stosunku do terminu lub terminu wskazanego Klientowi Konsumentowi przy składaniu zamówienia lub w przypadku braku wskazania terminu lub terminu w zamówieniu dłuższe niż trzydzieści (30) dni od dnia dostarczenia rzeczy, skutkować może zawarciem umowy o zaprzestaniu sprzedaży z inicjatywy Klienta Konsumenta, na jego pisemne żądanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, jeżeli po zleceniu Sprzedawcy dokonania dostawy nie zastosował się do tego. Klientowi Konsumentowi zostanie wówczas zwrócona, najpóźniej w terminie czternastu (14) dni od dnia rozwiązania umowy, całość uiszczonych kwot. Klauzula ta nie ma zastosowania, jeśli opóźnienie w dostawie wynika z działania siły wyższej.

Szczególny przypadek przesyłki, której numer śledzenia wskazuje, że została „doręczona”, ale nie odebrana w skrzynce pocztowej: jeżeli Klient zauważy i poinformuje Sprzedawcę, że paczki nie ma w jego skrzynce pomimo numeru przesyłki oznacza to, że została „doręczona”, obsługa klienta może zażądać od La Poste dodatkowych informacji oraz oficjalnego dokumentu w odpowiedzi na skargę dotyczącą odpowiedniego numeru przesyłki. Sprzedawca dołoży wówczas wszelkich starań, aby zagwarantować satysfakcję Klienta, proponując w szczególności niezwłoczny zwrot produktów na własny koszt.

Artykuł 7 – Prawo do odstąpienia od umowy i formularz odstąpienia od umowy

Klientowi Konsumentowi przysługuje czternaście (14) dni roboczych od dnia otrzymania produktu na złożenie wniosku o odstąpienie od umowy. Będzie miał obowiązek zwrócić każdy produkt, który mu nie odpowiada i zażądać wymiany lub zwrotu pieniędzy bez kar, z wyjątkiem kosztów zwrotu, w ciągu czternastu dni od otrzymania przez KIMELOU żądania zwrotu pieniędzy.

Produkt musi zostać zwrócony w stanie nienaruszonym, w blistrze i nieużywany. Klient Konsument znajduje się poniżej standardowego formularza odstąpienia od zamówienia złożonego w Serwisie, które należy przesłać do KIMELOU . Rozumie się, że w przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi koszty zwrotu Produktu.

Zaleca się, aby Klient dokonał zwrotu korzystając z rozwiązania umożliwiającego śledzenie przesyłki. W przeciwnym razie, jeśli zwrócona paczka nie dotrze do Sprzedającego, nie będzie możliwe wszczęcie dochodzenia w służbach pocztowych w celu wezwania ich do zlokalizowania tego ostatniego.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został wybrany przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na użycie przez Sprzedawcę innego sposobu płatności i w zakresie, w jakim zwrot nie wiąże się z żadnymi kosztami dla Klienta.

Sprzedawca zastrzega sobie także prawo odroczenia zwrotu płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu, gdy Klient nie wykazał, że wysłał Produkt, jeżeli takie wykazanie nie miało wcześniej miejsca.

W przypadku utraty wartości Produktów na skutek manipulacji innych niż konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i prawidłowego funkcjonowania Produktu(ów), Klient może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Zgodnie z art. L121-17 Kodeksu Konsumenckiego („Prawo Hamona”) z czerwca 2014 r. Klient Konsument, poniżej znajduje się standardowy formularz odstąpienia od zamówienia złożonego w serwisie:

Formularz wypłaty

(Proszę wypełnić i odesłać niniejszy formularz tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.)

Do wiadomości:

CHILLY SPRZEDAWCY - 128 RUE DE LA BOETIE 75008 PARYŻ

Ja/my (*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży poniższej nieruchomości:

Numer zamówienia :

Nazwisko Imię :

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Adres :

Powód reklamacji:

 • Wymień* (podaj żądany produkt)
 • Zwrot kosztów* (dołącz kompletny RIB z podanym IBAN i BIC)

Podpis Klienta(-ów) (tylko w przypadku przesłania niniejszego formularza w formie papierowej):

Data :

(*) Usuń to, co niepotrzebne.

Artykuł 8 – Gwarancja na produkt

Przepisy prawne dotyczące reprodukcji

Prawna gwarancja zgodności obowiązuje niezależnie od udzielonej gwarancji handlowej.

Konsument może zdecydować się na skorzystanie z gwarancji na wady ukryte rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 1641 Kodeksu cywilnego, chyba że sprzedawca zastrzegł, że nie będzie zobowiązany do udzielenia jakiejkolwiek gwarancji; w przypadku realizacji niniejszej gwarancji kupujący ma wybór pomiędzy anulowaniem sprzedaży lub obniżeniem ceny sprzedaży zgodnie z art. 1644 Kodeksu Cywilnego. Ma na to okres dwóch lat od wykrycia wady.

Odroczenie, zawieszenie lub przerwanie biegu przedawnienia nie może skutkować wydłużeniem wygasającego terminu przedawnienia powyżej dwudziestu lat od dnia powstania prawa zgodnie z art. 2232 Kodeksu cywilnego.

Wszystkie przedmioty nabyte w tym serwisie objęte są następującymi gwarancjami prawnymi, przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym;

Prawna gwarancja zgodności

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar zgodny z umową zawartą z Klientem będącym Konsumentem oraz usunąć niezgodność powstałą w trakcie dostawy Produktu. Gwarancja zgodności może być wykonana, jeżeli wada istniała w dniu objęcia Produktu w posiadanie.

Jednakże obowiązkiem Klienta będzie udowodnienie, że wada istniała w chwili objęcia Produktu w posiadanie.

„W przypadku braku zgodności kupujący wybiera pomiędzy naprawą a wymianą towaru. Sprzedawca nie może jednak postępować według wyboru kupującego, jeżeli wybór ten niesie za sobą koszt w sposób oczywisty nieproporcjonalny w stosunku do drugiego sposobu, biorąc pod uwagę wartość towaru lub wagę wady. Następnie jest on zobowiązany do kontynuowania postępowania, chyba że jest to niemożliwe, zgodnie z metodą niewybraną przez kupującego.”

Gwarancja prawna na wady ukryte

W przypadku niezgodności dostarczonego Produktu, może on zostać zwrócony Sprzedawcy, który dokona wymiany. Jeżeli wymiana Produktu nie będzie możliwa (Produkt przestarzały, niedostępny itp.), Klientowi zostanie zwrócona kwota zamówienia czekiem lub przelewem. Koszty wymiany lub zwrotu towaru (w szczególności koszty przesyłki zwrotnej Produktu) ponosi wówczas Sprzedawca.

Artykuł 9 – Odpowiedzialność

Sprzedawca KIMELOU nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zawartej umowy spowodowane wystąpieniem siły wyższej. W odniesieniu do zakupionych Produktów Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe w związku z tym szkody pośrednie, straty operacyjne, utratę zysków, szkody lub koszty, które mogą powstać.

Wybór i zakup Produktu lub Usługi leży wyłącznie w gestii Klienta. Całkowity lub częściowy brak możliwości korzystania z Produktów, w szczególności wynikający z niekompatybilności sprzętu, nie może stanowić podstawy do jakiegokolwiek odszkodowania, zwrotu kosztów lub kwestionowania odpowiedzialności Sprzedawcy, z wyjątkiem przypadku udowodnionej wady ukrytej, niezgodności, wady lub skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy jeżeli ma to zastosowanie, tj. jeżeli Klient nie jest Klientem Konsumentem, a zawarta umowa nabycia Produktu lub Usługi dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy, zgodnie z art. L 121-21 Kodeksu konsumenckiego.

Klient wyraźnie zgadza się korzystać z Witryny na własne ryzyko i na swoją wyłączną odpowiedzialność. W żadnym wypadku KIMELOU nie może w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za:

 • jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, w szczególności dotyczące utraty zysków, utraty zarobków, utraty klientów, utraty danych, które mogą wynikać m.in. z korzystania z Serwisu lub odwrotnie, z niemożności jego używać ;
 • nieprawidłowe działanie, brak dostępu, niewłaściwe użytkowanie, zła konfiguracja komputera Klienta lub korzystanie z przeglądarki mało używanej przez Klienta;
 • treść reklam oraz innych linków lub źródeł zewnętrznych dostępnych dla Klientów z poziomu Serwisu.

Sprzedawca nie może zatem ponosić odpowiedzialności, jeżeli cechy Produktów różnią się od wyglądu prezentowanego na Stronie lub jeżeli te ostatnie są błędne lub niekompletne.

Artykuł 10 – Siła wyższa

Zgodnie z art. 1218 Kodeksu cywilnego zdarzenia niezależne od stron, których nie można było od nich rozsądnie wymagać przewidzieć i których nie mogła rozsądnie uniknąć lub przezwyciężyć, w zakresie, w jakim ich wystąpienie uniemożliwia całkowite wykonanie zobowiązań niemożliwe.

Wystąpienie przypadku siły wyższej automatycznie wstrzyma realizację Zamówienia.

Po upływie dziewięćdziesięciu (90) dni kalendarzowych, jeżeli strony stwierdzą utrzymywanie się przypadku siły wyższej, Zamówienie może zostać anulowane przez jedną ze stron, a umowa sprzedaży rozwiązana. W tym celu najbardziej sumienna strona powinna przesłać drugiej list polecony za potwierdzeniem odbioru i wypowiedzieć wspomnianą umowę sprzedaży.

Za datę skutecznego wypowiedzenia uważa się datę pierwszego przedstawienia pisma. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie mogła dochodzić odszkodowania, chyba że obie strony uzgodnią inaczej.

Artykuł 11 – Prawa własności intelektualnej

Wszystkie elementy tej Strony należą do Sprzedawcy lub zewnętrznego agenta albo są wykorzystywane przez Sprzedawcę za zgodą ich właścicieli.

Wszystkie teksty, komentarze, dzieła, ilustracje i obrazy, zarówno wizualne, jak i dźwiękowe, reprodukowane w Witrynie są chronione prawem autorskim, prawem znaków towarowych, prawami do wizerunku i prawami patentowymi. Nikt nie jest upoważniony do reprodukowania, wykorzystywania, redystrybucji lub wykorzystywania z jakiegokolwiek powodu, nawet częściowo, elementów Strony. Wszelkie proste lub hipertekstowe łącza są surowo zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki. We wszystkich przypadkach każdy link, nawet milcząco autoryzowany, musi zostać usunięty na proste żądanie Spółki.

Dozwolone jest korzystanie z Serwisu wyłącznie do użytku prywatnego, z zastrzeżeniem odmiennych lub jeszcze bardziej restrykcyjnych postanowień Kodeksu własności intelektualnej.

Jakakolwiek całkowita lub częściowa reprodukcja katalogu Spółki jest surowo zabroniona. Każde inne użycie stanowi podrabianie i podlega karze na mocy prawa własności intelektualnej, chyba że zostanie wydane uprzednie zezwolenie.

Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, adaptacja logo, treści tekstowych, piktograficznych lub wideo, przy czym lista ta nie jest wyczerpująca, jest surowo zabronione i stanowi podrabianie.

Konto każdego Klienta winnego podrabiania może zostać usunięte bez powiadomienia lub odszkodowania i bez szkody dla niego, bez zastrzeżenia ewentualnego późniejszego postępowania sądowego przeciwko niemu, z inicjatywy Sprzedawcy lub jego agenta.

Marki i loga zawarte w Serwisie mogą być zarejestrowane przez firmę KIMELOU lub ewentualnie przez jednego z jej partnerów. Każda osoba dokonująca reprezentacji, reprodukcji, zagnieżdżania, rozpowszechniania i reemisji podlega sankcjom przewidzianym w artykułach L.713-2 i nast. Kodeksu własności intelektualnej.

Artykuł 12 – Przetwarzanie danych osobowych

 1. Spółka zbiera dane Klientów:
 2. a) w celu przetwarzania i śledzenia Zamówienia Klienta na jego Stronie internetowej; (i lub)
 3. b) w celu możliwości kontaktu z Państwem w sprawie różnych wydarzeń dotyczących Spółki, w tym w szczególności aktualizacji Produktów oraz zarządzania relacjami z klientami; (i lub)
 4. c) w celach zbierania informacji pozwalających nam udoskonalać Stronę i nasze Produkty (w szczególności poprzez pliki cookies).

Zebrane dane są przetwarzane przez kontraktowych dostawców usług Witryny, którzy są odpowiedzialni za pakowanie i dystrybucję zamówionych Produktów, a także przez dostawcę usług hostingowych firmę Shopify Inc., której serwery są bezpieczne i chronione barierą bezpieczeństwa.

Zebrane dane są przechowywane przez Spółkę wyłącznie przez czas odpowiadający celom gromadzenia powyższych i który w żadnym wypadku nie może przekroczyć pięciu (5) lat.

Zgodnie z ustawą nr 2018-493 z dnia 20 czerwca 2018 r. dotyczącą ochrony danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znanym jako Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ( RODO), Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich modyfikacji, sprostowania, usunięcia lub sprzeciwu z uzasadnionych powodów.

Klient może realizować swoje prawa drogą elektroniczną na adres contact@kimelou.com.

Artykuł 13 – Komentarze i inne propozycje użytkowników

Jeśli Klient prześle jakiekolwiek pomysły, propozycje lub inne materiały za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej, poczty lub w inny sposób (łącznie „opinie”), niezależnie od tego, czy zażądał tego Spółka lub w inny sposób, Klient udziela Spółce prawa w dowolnym momencie oraz bez ograniczeń redagować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnych mediach wszelkie komentarze przesyłane do niego przez Klienta.

Spółka nie jest i nie będzie zobowiązana (1) do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) wypłacenia komukolwiek odszkodowania za wszelkie przekazane uwagi; (3) w celu odpowiadania na komentarze.

Firma może monitorować, edytować lub usuwać treści, które według własnego uznania uzna za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, obelżywe, zniesławiające, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub niedopuszczalne z punktu widzenia prawa karnego, lub które naruszają jakąkolwiek własność intelektualną lub niniejsze Warunki świadczenia usług . Sprzedaż.

Klient wyraża zgodę na pisanie komentarzy, które nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub majątkowych. Klient zobowiązuje się nie wpisywać w swoich komentarzach treści o charakterze bezprawnym, zniesławiającym, obraźliwym lub obscenicznym oraz że nie będą one zawierać wirusów komputerowych ani innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby mieć wpływ na działanie Serwisu lub innych powiązanych stron internetowych. Klient zobowiązuje się nie używać fałszywego adresu e-mail, nie udawać kogoś innego ani nie podejmować prób wprowadzenia w błąd Spółki i/lub osób trzecich co do pochodzenia swoich komentarzy.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za opublikowane przez siebie komentarze i ich prawdziwość. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności i zrzeka się wszelkich zobowiązań w związku z komentarzami opublikowanymi przez Klienta lub osobę trzecią.

Artykuł 14 – Niezależność klauzul

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie uznane za możliwe do oddzielenia od Regulaminu i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Niniejsze Ogólne Warunki zastępują wszystkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy pisemne lub ustne. Ogólne Warunki nie podlegają cesji, przeniesieniu ani udzielaniu sublicencji przez samego Klienta.

Drukowana wersja Regulaminu oraz wszelkich powiadomień przekazywanych w formie elektronicznej może być wymagana w postępowaniu sądowym lub administracyjnym dotyczącym Regulaminu. Strony postanawiają, że wszelka korespondencja dotycząca niniejszych Ogólnych Warunków musi być prowadzona w języku francuskim.

Artykuł 15 – Prawo właściwe i mediacja

Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają prawu estońskiemu.

Witryna zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania karnego w związku z jakąkolwiek próbą oszukańczego zakupu lub zakupu przy użyciu zabronionej lub sprzeciwiającej się, skradzionej lub sfałszowanej karty bankowej. W tym kontekście nie będą akceptowane żadne próby polubownego pojednania.

Fakt, że klauzula niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży stanie się nieważna i niewykonalna, nie może podważać ważności pozostałych postanowień i nie zwalnia Klienta od wykonania zobowiązań umownych.

Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i zabezpieczać Firmę, jej podmioty stowarzyszone, członków zarządu, spółki zależne, stowarzyszone, następców, cesjonariuszy, dyrektorów, urzędników, agentów, usługodawców, prawników, dostawców i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi oraz koszty sądowe, spowodowane przez jakąkolwiek osobę trzecią w wyniku lub w wyniku korzystania przez Ciebie z Witryny lub naszych produktów i usług, naruszenia przez Ciebie Warunków lub naruszenia przez Ciebie potwierdzeń, umów, oświadczeń, gwarancji i obowiązków zawartych w niniejszym dokumencie.

Spory krajowe lub transgraniczne mogące wyniknąć w związku z ważnością, interpretacją, wykonaniem lub niewykonaniem, przerwaniem lub rozwiązaniem niniejszej umowy, na wniosek Klienta mogą zostać poddane mediacji.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage, Mediator zatwierdzony przez Komisję ds. Oceny i Kontroli Mediacji Konsumenckiej (CECMC), zostaje mianowany Mediatorem Konsumenckim , w celu ułatwienia rozstrzygania sporów pomiędzy Spółką a jej Klientami, przez okres trzech (3) lat od [01.05.2019].

Strona internetowa Komisji Europejskiej opisuje stosowany proces mediacji i umożliwia Klientom złożenie wniosku o mediację online wraz z dokumentami uzupełniającymi.

W szczególności spór nie może zostać rozpatrzony przez Mediatora, jeżeli:

- Klient nie uzasadnia wcześniejszej próby rozstrzygnięcia swojego sporu bezpośrednio ze Spółką w drodze pisemnej reklamacji,

- żądanie jest oczywiście bezpodstawne lub nadużycie,

- spór był już lub jest rozpatrywany przez innego mediatora lub sąd,

- konsument zgłosił swoje żądanie do mediatora w terminie dłuższym niż rok od dnia złożenia pisemnej skargi do Spółki,

- spór nie wchodzi w zakres jego jurysdykcji.

Mediacja jest dla Klienta bezpłatna. Jeżeli Klient na jakimkolwiek etapie mediacji skorzysta z adwokata, wybranej przez siebie osoby trzeciej lub biegłego, który będzie go bronił, koszty poniesie sam.

Mediator nie może otrzymywać żadnych instrukcji od stron ani otrzymywać wynagrodzenia zależnego od wyniku.

Udział w mediacji nie wyłącza możliwości zwrócenia się do sądu. Strony mają swobodę przekazania sporu sędziemu w ramach obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sporu przed sędzią jurysdykcję przyznaje się właściwemu sądowi estońskiemu.

Strona zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania karnego w przypadku jakiejkolwiek próby oszukańczego zakupu lub zakupu przy użyciu zabronionej lub zablokowanej karty bankowej, kradzieży lub sfałszowanego czeku. W tym kontekście nie będą akceptowane żadne próby polubownego pojednania.

Fakt, że klauzula niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży stanie się nieważna i niewykonalna, nie może podważać ważności pozostałych postanowień i nie zwalnia Klienta od wykonania zobowiązań umownych.

Gwarancja na części:

Gwarancja jest ograniczona do 30 dni od daty zakupu w normalnych warunkach użytkowania i z wyłączeniem awarii spowodowanej czynnikiem zewnętrznym. W tych warunkach sprzedawca zobowiązuje się do wymiany wadliwej części.

Wszelkie prawa zastrzeżone – 1 lipca 2022 r

Artykuł 16: Polityka SMS

Polityka SMS-ów:

Wyrażając zgodę na marketing SMS od kimelou przy kasie i inicjując zakup lub subskrypcję za pośrednictwem naszych narzędzi subskrypcyjnych, wyrażasz zgodę na otrzymywanie cyklicznych powiadomień SMS (o Twoim zamówieniu, w tym przypomnień o porzuceniu płatności), ofert marketingowych SMS i transakcyjnych wiadomości SMS. , w tym prośby o sprawdzenie od nas, nawet jeśli Twój numer telefonu komórkowego jest zarejestrowany na stanowej lub federalnej liście, z którą nie należy dzwonić. Częstotliwość wiadomości jest różna. Zgoda nie jest warunkiem zakupu.

Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych i powiadomień SMS, odpowiedz STOP na dowolną wiadomość mobilną wysłaną od nas lub skorzystaj z linku rezygnacji, który udostępniliśmy Ci w którejkolwiek z naszych wiadomości. Rozumiesz i zgadzasz się, że alternatywne metody rezygnacji, takie jak użycie alternatywnych słów lub żądań, nie będą uważane za rozsądne sposoby rezygnacji. Nie pobieramy opłat za tę usługę, ale użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty i prowizje związane z wysyłaniem wiadomości tekstowych nałożone przez dostawcę usług bezprzewodowych. Można stosować wiadomości i szybkości transmisji danych.

Jeśli masz jakieś pytania, wyślij SMS-a HELP na numer, z którego otrzymałeś wiadomości. Możesz również skontaktować się z nami pod adresem https://omainnName/pages/contact lub pocztą elektroniczną pod adresem contact@kimelou.com , aby uzyskać więcej informacji.

Mamy prawo w dowolnym momencie zmienić dowolny numer telefonu lub krótki kod, którego używamy do obsługi Usługi. W takich sytuacjach zostaniesz o tym powiadomiony. Wyrażasz zgodę na to, że wszelkie wiadomości wysyłane na numer telefonu lub krótki kod, który zmieniliśmy, w tym prośby o ZATRZYMANIE lub POMOC, nie zostaną odebrane i nie będziemy zobowiązani do honorowania próśb zawartych w tych wiadomościach.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności za nieudane, opóźnione lub błędne dostarczenie jakichkolwiek informacji przesłanych za pośrednictwem Usługi, za jakiekolwiek błędy w takich informacjach i/lub za jakiekolwiek działania, które możesz podjąć lub których nie podejmiesz jakiegokolwiek polegania na informacjach lub usługach.

Twoje prawo do prywatności jest dla nas ważne. Możesz zapoznać się z naszą polityką prywatności: https://DomainName/pages/privacy-policy , aby określić, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe.